Zakończone

Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 1 - ogłoszenie II

Termin składania ofert do dnia 11-06-2018
Numer ogłoszenia 1109595
Status ogłoszenia Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48483857240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną do produkcji wież stacji bazowych.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Zamawiający wymaga uruchomienia i zintegrowania urządzeń i maszyn w jednym ciągu technologicznym. Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne ze sobą oraz zharmonizowane, tak aby stanowiły ze sobą spójny ciąg technologiczny do produkcji wież bazowych.
Rezultatem zestawienia i zintegrowania poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie linii technologicznej do produkcji stacji bazowych, zarządzanej przez Zamawiającego. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Kategoria zamówienia: dostawy.
Miejsce realizacji zamówienia: Radom, dokładne miejsce realizacji zamówienia Zamawiający poda etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną służącą do produkcji wież bazowych.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności dostawę, wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań i celów przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Rezultatem zestawienia poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie, zarządzanej przez Zamawiającego, linii technologicznej do produkcji stacji bazowych. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Opisem przedmiotu zamówienia (dokument stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) oraz opisem przedmiotu zamówienia udostępnionym Wykonawcy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (dokument stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
Część I: Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa maszyn do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych:
1. prasa krawędziowa
2. spawarka MIG MAG
3. piła taśmowa
4. plazma CNC
Część II: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa maszyn i urządzeń do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - dostawa objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje na temat wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia tej części zamówienia zostały ujęte w odrębnym dokumencie/opracowaniu, który jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Dokument ten zostanie udostępniony jedynie Wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności podpisując stosowną umowę o zachowaniu poufności, która stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy w częściach. Dostawa przedmiotu zamówienia może mieć miejsce maksymalnie w trzech częściach zgodnie z zrealizowanymi dostawami.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunku udziału określone w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Wykonawcy, którzy prowadzą działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia oraz którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zawodowej, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, prowadzi działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, posiada osoby zdolne do realizacji zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, a także że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o spełnianiu warunków dostawy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdej realizacji, wykonanych w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) dla każdej realizacji, zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju wykonanych w okresie co ostatnich 2 lat (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. referencje lub faktury sprzedaży lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym, co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym), co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. rejestr sprzedaży, zestawienie obrotów i sald, bilans, sprawozdanie finansowe lub inny dokument finansowy o równoważnej wartości dowodowej.

Dodatkowe warunki

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający i Wykonawca, zawrą umowę o udzielenie zamówienia, w której określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia z zachowaniem niżej określonych zasad.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy o zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów praw w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, tj. okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrze, niemożliwe do zapobieżenia,
3) w zakresie zmiany terminu dostawy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
4) polepszenia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
5) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy,
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”.
1. Cena netto (C) 70%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
3. Serwis oraz magazyn części zamiennych dostępny na terenie RP 10%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 70 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 70 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) =
najniższa ofertowana cena netto (Cmin)
x 100 x 70%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
3. Kryterium „serwis” rozpatrywane będzie na podstawie dostępnego na terenie RP do oferowanego przedmiotu zamówienia serwisu i magazynu części zamiennych, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną opcję „tak” lub „nie” wpisaną dla tego kryterium.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „serwis” wynosi 10 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od wybranej opcji „tak” lub „nie” tj. w zależności od udzielonej pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi: czy na terenie RP dostępny jest serwis i magazyn części zmiennych do oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) tak – 10 punktów,
2) nie – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Wybrany wykonawca:
SOL-TRADE s.r.o., Dolné Rudiny 8363/3, 01001 Žilinie
Data wpłynięcia oferty: 11.06.2018 r.
Cena: 8425000,00 zł

Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 1.

Termin składania ofert do dnia 07-05-2018

Numer ogłoszenia 1095604

Status ogłoszenia  Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 12.04.2018 r. zmienia treść Ogłoszenia poprzez zmianę:
1. Terminu składania ofert z 23 kwietnia 2018 r. na 07 maja 2018 r.
2. Informacji „Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę” poprzez usunięcie wpisu.
3. Załącznika w postaci dokumentu pn. „Zapytanie ofertowe” na załącznik postaci dokumentu „Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 12.04.2018 r.”
4. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy

Zamawiający w dniu 23.04.2018 r. zmienia treść Ogłoszenia poprzez zmianę:
1. Terminu składania ofert z 07 maja 2018 r. na 14 maja 2018 r.
2. Informacji z „Kod CPV 42100000-0 Nazwa kodu CPV Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej” na „Kod CPV 42000000-6 Nazwa Kodu CPV Maszyny przemysłowe”
3. Załącznika w postaci dokumentu pn. „Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 12.04.2018 r.” na załącznik w postaci dokumentu „Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 23.04.2018 r.”

Treść Ogłoszenia wraz załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej wymienionej informacji/zmiany.

Miejsce i sposób składania ofert

Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48483857240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną do produkcji wież stacji bazowych.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Zamawiający wymaga uruchomienia i zintegrowania urządzeń i maszyn w jednym ciągu technologicznym. Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne ze sobą oraz zharmonizowane, tak aby stanowiły ze sobą spójny ciąg technologiczny do produkcji wież bazowych.
Rezultatem zestawienia i zintegrowania poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie linii technologicznej do produkcji stacji bazowych, zarządzanej przez Zamawiającego. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Kategoria zamówienia: dostawy.
Miejsce realizacji zamówienia: Radom, dokładne miejsce realizacji zamówienia Zamawiający poda etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego pod wskazany adres maszyn i urządzeń do stworzenia linii technologicznej produkcji stacji bazowych, a także do stworzenia i wdrożenia oprogramowania niezbędnego do projektowania i zarządzania linią technologiczną służącą do produkcji wież bazowych.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności dostawę, wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.
Linia technologiczna będzie składała się z poszczególnych elementów wyspecjalizowanych do określonych zadań i celów przemysłowych, projektowych lub zarządzania.
Rezultatem zestawienia poszczególnych maszyn i urządzeń będzie powstanie, zarządzanej przez Zamawiającego, linii technologicznej do produkcji stacji bazowych. Modułowa linia technologiczna pozwoli na rozbudowę i modernizację jej poszczególnych elementów oraz sprawne i efektywne zarządzanie nią. Założenia technologiczne linii przewidują zastosowanie mechanizmów uwzględniających wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Opisem przedmiotu zamówienia (dokument stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) oraz opisem przedmiotu zamówienia udostępnionym Wykonawcy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności (dokument stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
Część I: Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa maszyn do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych:
1. prasa krawędziowa
2. spawarka MIG MAG
3. piła taśmowa
4. plazma CNC
Część II: Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa maszyn i urządzeń do uruchomienia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - dostawa objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje na temat wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia tej części zamówienia zostały ujęte w odrębnym dokumencie/opracowaniu, który jest objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Dokument ten zostanie udostępniony jedynie Wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności podpisując stosowną umowę o zachowaniu poufności, która stanowi Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

42100000-0

Nazwa kodu CPV

Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość wypłaty wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy w częściach. Dostawa przedmiotu zamówienia może mieć miejsce maksymalnie w trzech częściach zgodnie z zrealizowanymi dostawami.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunku udziału określone w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Wykonawcy, którzy prowadzą działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia oraz którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zawodowej, wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, prowadzi działalność minimum 2 (dwa) lata przed terminem złożenia oferty, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia, posiada osoby zdolne do realizacji zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia, a także że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o spełnianiu warunków dostawy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla każdej realizacji, wykonanych w okresie ostatnich 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizację co najmniej 2 (dwóch) zamówień/dostaw o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) dla każdej realizacji, zbliżonego do przedmiotu zamówienia rodzaju wykonanych w okresie co ostatnich 2 lat (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. referencje lub faktury sprzedaży lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi posiadać minimalny roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym, co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże roczny obrót w kwocie nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w obszarze objętym zapytaniem ofertowym), co najmniej w jednym roku obrachunkowym, w okresie 2 (dwóch) lat poprzedzających termin złożenia oferty.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty, np. rejestr sprzedaży, zestawienie obrotów i sald, bilans, sprawozdanie finansowe lub inny dokument finansowy o równoważnej wartości dowodowej.

Dodatkowe warunki

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający i Wykonawca, zawrą umowę o udzielenie zamówienia, w której określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia z zachowaniem niżej określonych zasad.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy o zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów praw w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, tj. okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrze, niemożliwe do zapobieżenia,
3) w zakresie zmiany terminu dostawy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
4) polepszenia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia;
5) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy,
6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”.
1. Cena netto (C) 70%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
3. Serwis oraz magazyn części zamiennych dostępny na terenie RP 10%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 70 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 70 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) =
najniższa ofertowana cena netto (Cmin)
x 100 x 70%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
3. Kryterium „serwis” rozpatrywane będzie na podstawie dostępnego na terenie RP do oferowanego przedmiotu zamówienia serwisu i magazynu części zamiennych, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną opcję „tak” lub „nie” wpisaną dla tego kryterium.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „serwis” wynosi 10 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od wybranej opcji „tak” lub „nie” tj. w zależności od udzielonej pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi: czy na terenie RP dostępny jest serwis i magazyn części zmiennych do oferowanego przedmiotu zamówienia:
1) tak – 10 punktów,
2) nie – 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym integrację wszystkich urządzeń i maszyn zgodnie z technologią/koncepcją Zamawiającego stanowiącą tajemnicę przedsiębiorcy. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem i zintegrowaniem przedmiotu zamówienia w linię technologiczną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena/weryfikacja spełniania warunków zostanie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone Oświadczenie o braku powiazań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, stanowiące odpowiednio Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert