Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 2.

Termin składania ofert do dnia 24-08-2018<
Numer ogłoszenia 1131079
Status ogłoszenia Zakończone

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 roku do godziny 10.00.
Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31/35, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.
Oferty złożone po terminie, Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

apg@4gns.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48509040503

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres sprzętu informatycznego, oprogramowania do projektowania oraz oprogramowania dedykowanego do zarządzania produkcją stacji bazowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres sprzętu informatycznego, oprogramowania do projektowania oraz oprogramowania dedykowanego do zarządzania produkcją stacji bazowych.
Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia. Przez wszelkie czynności niezbędne do uruchomienia przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie w szczególności dostawę, wyładunek/rozładunek, montaż/instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem przedmiotu zamówienia, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego specyfiką i warunkami eksploatacji w zakładzie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z Opisem przedmiotu zamówienia (dokument stanowi Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do projektowania i zarządzania linią technologicznej do produkcji stacji bazowych, tj.
1. zestaw komputerowy – 3 szt.,
2. drukarka,
3. serwer,
4. drukarka 3D,
5. program Auto Cad 2017 – 3 szt.,
6. oprogramowanie do druku 3D – 3 szt.,
7. oprogramowanie do zarządzania produkcją.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca ma zapewnić jednorazową realizację zamówienia, w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczonych od daty podpisania umowy. Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 10 września 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Wiedza i doświadczenie

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Potencjał techniczny

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Dodatkowe warunki

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Warunki zmiany umowy

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wszystkie informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 14.08.2018

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”.
Lp. KRYTERIUM WAGA PUNKTOWA
1. Cena netto (C) 80%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 80 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 80 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) = najniższa ofertowana cena netto (Cmin) x 100 x 80%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, rozładunku, wniesienia i montażu, inne prace związane z ich uruchomieniem, koszty gwarancji, przeszkolenia personelu Zamawiającego, itp.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
Nazwa EURO TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ROZŁUCKA NR 11, LOK. 19, WARSZAWA 04-020
NIP/REGON NIP 1132956517 / REGON 368825126
Data wpłynięcia oferty: 24.08.2018 r.
Cena:
netto 800 000,00 słownie: osiemset tysięcy złotych zero groszy
VAT 184 000,00 słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy
brutto 984 000,00 słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące zero groszy