Zakup i dostawa środków trwałych oraz wyposażenia linii technologicznej do produkcji stacji bazowych - część 3.

Termin składania ofert do dnia 17-09-2018
Numer ogłoszenia 1135779
Status ogłoszenia Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2018 roku do godziny 10.00.
Oryginał oferty należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie, na adres siedziby Zamawiającego: Algo Poland Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 31, Radom 26-600.
Termin uznaje się za zachowany w przypadku doręczenia oferty najpóźniej w ww. terminie.
Oferty złożone po terminie, Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Gołąbek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48483857240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa wózka widłowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa wózka widłowego zasilanego gazem CNG o nośności

Kod CPV

42415110-2

Nazwa kodu CPV

Wózki widłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający przewiduje udzielenie dodatkowych dostaw, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty
Ocena formalna – dokonana zostanie na podstawie załączników, dokumentów i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym. Oferty, które nie spełnią chociaż jednego warunku opisanego w specyfikacji zamówienia zostaną wykluczone z postępowania.
Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium „ceny”, „okresu gwarancji” oraz „serwisu”.
Lp. KRYTERIUM WAGA PUNKTOWA
1. Cena netto (C) 80%
2. Długość obowiązywania gwarancji w miesiącach (G) 20%
Sposób obliczania punktów:
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty (Załącznik nr 1).
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena” wynosi 80 punktów.
Oferta z najniższą ceną (Cmin) otrzyma 80 punktów.
Pozostałe oferty (Cb – cena badanej oferty) otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena badanej oferty (Cb) = najniższa ofertowana cena netto (Cmin) x 100 x 80%
cena netto oferty ocenianej (Cb)
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji obejmującej czas 36 miesięcy lub 60 miesięcy, podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca w Formularzu oferty wybiera tylko jedną wartość odnoszącą się do okresu gwarancji: 36 lub 60 miesięcy.
Maksymalna ilość punktów jaką Wykonawca może uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów.
Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia:
1) okres gwarancji 36 miesięcy (G) – 10 punktów,
2) okres gwarancji 60 miesięcy (G) – 20 punktów.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, kiedy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma taką samą ilość punktów i będą to oferty, które otrzymają największą ilość punktów, decydujące znaczenie przy wyborze Wykonawcy będą miały:
1. koszty eksploatacyjne oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń,
2. koszt i wydajność elementów/materiałów/części eksploatacyjnych, itp. oraz odziaływanie na środowisko oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia maszyn i urządzeń, np. energochłonność w czasie pracy lub w trybie gotowości.
Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Urządzenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, rozładunku, wniesienia i montażu, inne prace związane z ich uruchomieniem, koszty gwarancji, przeszkolenia personelu Zamawiającego, itp.).

Wykluczenia

Zgodnie z treścią ogłoszenia, załączonymi załącznikami oraz dokumentem pod nazwą "Zapytanie ofertowe"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00