Zakup i dostawa Suwnicy - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Termin składania ofert do dnia 15-08-2018

Numer ogłoszenia

Status ogłoszenia  Zakończone

Zamawiający: Algo Poland Sp. z o.o., ul Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom,  ma przyjemność zaprosić do złożenia oferty w postępowaniu mającym na celu zawarcie kontraktu dotyczącego zakupu i montażu suwnicy przemysłowej w hali Zamawiającego zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Energetyków 16.

  1. Miejsce złożenia oferty: siedziba firmy Algo Poland Sp. z o.o., Radom, ul. Świętokrzyska 31/35
  2. Termin złożenia oferty: 15.08.2018 r. godz. 10.00
  3. Informacji w postępowaniu udziela: Łukasz Gołąbek, tel. 48 380 10 00
  4. Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania

Przedmiot zamówienia: suwnica przemysłowa

Kod CPV: 42414210-6

Nazwa kodu CPV: Suwnice

Miejsce realizacji zamówienia: województwo: mazowieckie, powiat: Radom, miejscowość: Radom

Harmonogram realizacji zamówienia: dostawa jednorazowa w terminie 15.09.2018 r.

Specyfikacja urządzenia: udźwig 2 tony, obszar roboczy 12  x 7 m, wysokość podnoszenia 3,60 m, zasilanie 3 x 400 V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w załącznikach do przedmiotowego zaproszenia. Wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, o których mowa w art.  24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579).Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Złożenie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, oświadczeń: o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia oraz braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym stanowiących załączniki do przedmiotowego zaproszenia.

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków dostawy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych_kapitałowych

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALGO POLAND SP. Z O.O.

Adres

Świętokrzyska 31/35

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

483857240

Fax

483857241

NIP

9482602669

Tytuł projektu

Rozbudowa przedsiębiorstwa ALGO POLAND dzięki wprowadzeniu na rynek nowej innowacyjnej wieży telekomunikacyjnej „ZERO SITE” poprzez wdrożenie własnych wyników prac B+R

Numer projektu

RPMA.03.03.00-14-7788/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert